تبلیغات
به آینده امیدوار باشید - کلمات جالب
سه کلمه ای که زیاد در اخبار گفته می شود و خیلی جالب است:
تسلیحات        تحصیلات 
 تسهیلات


کلمه هایی که بر عکسشان معنی دارد:
فیلفیل
لیف
  -  
 غاز
غاز  زاغ  -
  کباب
کباب بابک   - 
 شیر
ریش  - 
 خر رخ   -  هر ره   - 
خرس سرخ 

کلمه هایی که نوشتنشان مثل هم است ولی اعراب آن ها متفاوت:
کرم:ناشنوا بودن   کرم:کرم دست و صورت   کرم:کرم یک کوجود زنده            گل:مثل گل رز  گل:مثل گل رس      خر:قاطر   خر:خر و پف   
   

به آینده امیدوار باشید

اطلب العلم من المهد الی اللحد ز گهواره تا گور دانش بجوی(حضرت محمد)